Član Registra Pružaoca Računovodstvenih usluga

Sa ponosom ističemo da smo među prvima u zemlji postali punopravni član Registra pružaoca računovodstvenih usluga. Licencu broj D-523-3262/2022 od 25.07.2022 smo dobili od Komore Ovlašćenih Revizora.

Dozvola za rad - Licenca

Zakon o Računovodstvu

Zakonom o Računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon) predviđeno je da će rok za upis u Registar, svih pravnih lica i preduzetnika koji imaju registrovanu pretežnu šifru delatnosti za obavljanje računovodstvenih usluga biti 1. januara 2023. godine Počev od 1. januara 2023. samo pravna lica i preduzetnici koji budu upisani u Registar, moći će da pružaju računovodstvene usluge, odnosno vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje za druge pravne subjekte. Finansijski izveštaj se neće smatrati potpunim ako je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koje nije upisano u Registar . Dodatno ukazujemo da vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik, može poveriti ugovorom u skladu sa zakonom, isključivo pravnom licu ili preduzetniku koji je upisan u Registar. Za nepostupanje u skladu sa navedenim odredbama Zakona o računovodstvu, ovim zakonom su propisane novčane kazne i to: 1.) od 100.000 do 3.000.000 dinara privredni prestup za pravno lice, 2.) od 20.000 do 150.000 dinara privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu i 3.) od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

Član Registra Pružaoca Računovodstvenih usluga

Uvidom u zvaničnu evidenciju Agencije za privredne registre, možete lako proveriti ko ima dozvolu i licencu za rad u računovodstvenoj profesiji. Ne dozvolite sebi da sarađujete sa firmama koje nemaju dozvolu i licencu.

Dozvola za pružanje računovodstvenih usluga

Sa ponosom ističemo da smo među prvima u zemlji postali punopravni član Registra pružaoca računovodstvenih usluga. Licencu broj D-523-3262/2022 od 25.07.2022 smo dobili od Komore Ovlašćenih Revizora.

Licenca za pružanje računovodstvenih usluga

Potvrda o kontinuiranoj edukaciji i usavršavanju naših zaposlenih.